• Season 1, Ep 2 · Bonus

Girdle

Gloria tries to fit Laura into a tiny girdle.

09/05/2011 · 1:01