Buzzworthy Blog Exclusive: Kerli Tour Diary, Part 1