Erica and Estelita Clear the Air
Season 7 E 2 • 03/26/2018
Erica Mena apologizes for crashing Estelita's studio session with Stevie J.